Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

Cím: 5071 Besenyszög Vasvári Pál u. 7.

E-mail: besenyszog@okt.koszisz.hu;

Iskolatitkár: titkarsag.besenyszog@gmail.com

Tel: +36203984091

Igazgató: Kovács Melinda

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0192


Chiovinisuli - Posted on 01 augusztus 2013

Társadalmi Megújulás Operatív Program,

TÁMOP-3.2.13-12/1 számú pályázat

Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában

 

Besenyszög Község Önkormányzata

Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár

 

2012. augusztus 01. – 2013. július 31.

 

Kultúra-túra – Színesedő nevelési-oktatási paletta Besenyszögön és mikrotérségében

 

 

 

        Havi szakkör:   

A projektben egy vállalt havi szakkör volt, mely szintén a környezetvédelemmel foglalkozott a szászberki tanulókkal. Egész évben zajló szakkör, Szászberek településen valósult meg. Összesen 10 alkalommal vettek részt a gyerekek a foglalkozásokon. A Tevékenység fő célja a ráébresztés, a megtapasztalás, a problémamegoldó képesség fejlesztése, következtetések levonásának elsajátítása, elemzések, összehasonlítások végzése, kísérletezés, önálló véleményalkotás, a kreativitás fejlesztése, fegyelemre, egymás segítésére való nevelés, a környezetük tisztaságára, rendezettségére való igény kialakítása volt.

 

          Zöld-re-generáció!

 

Heti szakkör:

A projektben vállalt 4 heti szakkörből, 2 az első félévben befejeződött, egy egész évben tartott, színházi előadással zárult és a második féléves is lezajlott . A szakkörök közül egyiken a környezetvédelemmel foglalkoztak a tanulók, ahol az volt a célunk, hogy ismerjék fel, hogy mindannyian felelősek vagyunk a Földünkért. A foglalkozások folyamán vizsgálták a Tisza folyó vízminőségét, hulladékból hasznos tárgyakat készítettek, megismerkedtek a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával, fát ültettek. A tanulók így bekapcsolódtak közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, cselekedeteikbe megjelent a természet tisztelete. Két szakkör a "Nyitott mesekönyvek" és a „Mesével a múltról” résztvevői 7-10 éves tanulók voltak. Játékos könyvtári, könyvismertető foglalkozások keretében a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő mesefeldolgozások, beszélgetések, felolvasások, szemléltetések, képeskönyvek bemutatása, keresztrejtvények, kifestőkkel megsegített ábrázolások, a témához illő kézműves foglalkozások, színházi előadás megtekintése, a kiválasztott mesék dramatizálása történt. A foglalkozások alkalmával a meséket a történelmi olvasmányok, mondák váltják, de a foglalkozások feladatai és céljai azonosak. A "Fantázia-börze" elnevezésű szakkör a drámajáték örömét fedezteti fel a gyerekekkel. Ez a szakkör egy éves, elsődleges fejlesztési szempontnak a gyerekek kommunikáció készségének, beszéd-és mozgáskultúrájuk fejlesztését tűztük ki célul. A zárórendezvényre színpadi előadást tanultak a diákok.

 

Fantázia – börze, avagy életre kelt történetek

Mesével a múltról

Nyitott mesekönyvek

Zöld-re-generáció!

 

Tehetséggondozás:
A pályázatban vállalt tehetséggondozó foglalkozássorozat is egy bentlakásos tábor volt. Szintén az „Esélynövelő és fejlesztő tábor” nevet kapta, viszont ez a tiszasülyi tanulókból álló csoporttal valósulhatott meg. A tábort bentlakásos formában, Besenyszögön rendeztük. A tiszasülyi hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztése volt a tábor fő célkitűzése. Az alábbi kompetenciaterületek fejlesztése zajlott a foglalkozások során: anyanyelvi kompetenciák fejlesztése, szociális kompetenciák fejlesztése, digitális kompetencia fejlesztése. A tanulók egy alkalommal Budapestre a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba tehettek látogatást és vehettek részt könyvtári foglalkozáson.

 

Esélynövelő és fejlesztő tábor

 

Témanapok, témahetek:   

A projektben több témahetet terveztünk, 6 óvodai program valósult meg, 3 iskolai tábor és egy informatikához kapcsolódó témahét. A 6 óvodai projekt, 2 a besenyszögi óvodában, 2 a tiszasülyi óvodában, 2 a szászbereki óvodában a tavasszal befejeződött. A 4-4 témanapból álló témahét során az alábbi kompetenciák fejlesztése volt a fő cél: Zenei nevelés: ritmusérzék fejlesztése, egyenletes járás mondókára és zenére, kiszámoló helyes ritmizálása, taps mondókára és zenére, ritmushangszerek használata, gyorsuló zene ritmusának követése, egyszerű tánclépések ismétlése és elsajátítása közben. Hallás fejlesztése, éneklési készség fejlesztése: közös éneklés. Testi nevelés: térbeli tájékozódó képesség fejlesztése, állóképesség fejlesztése, mozgásműveltség fejlesztése. Anyanyelvi nevelés: szókincs bővítése a mesékről való beszélgetéssel, új szavak és kifejezések megismerése a mesedramatizálás és mesefelolvasás alkalmával, illetve könyvnézegetéssel. Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése: közös beszélgetések.
Egy témanap 3x30 perces foglalkozásokból állt. A negyedik témanap a Könyvünnep, jutalomnap szervezése, amely a Községi Könyvtárban került megrendezésre.
A tanév során egy adott tanulócsoport részt vett egy olyan informatikai témahéten, melyen megismerhették, hogyan hasznosíthatják az internet adta lehetőségeket a mindennapi tanulásban. Négy témakör köré csoportosítva a foglakozásokat, olyan internetes oldalakra csodálkozhattak rá, ahol a tanulás játékos és modern oldalát is megismerhették. A digitális kompetencia fejlesztése a mai világban és a mai tanulók körében már létfontosságúvá vált, hiszen a modern kor megköveteli a számítógép és az internet ismeretét és pontos használatát.
Három témahét került megrendezésre tábor formájában. Az „Esélynövelő és fejlesztő tábor” a besenyszögi hátrányos helyzetű tanulók részére került megrendezésre. A tanulók minden nap bejártak az iskolába és különböző foglalkozásokon vettek részt. A hat napig tartó táborban a hátrányos helyzetű tehetséges tanulók szövegértési kompetencia fejlesztése, az önálló szövegfeldolgozás, szövegértés erősítése zajlott. A cél az volt, hogy hozzájáruljunk az írásbeli képességek színvonalának emeléséhez, valamint az értő olvasás segítségével tudományos ismeretek megszerzéséhez is. Az olvasási szokások erősítése érdekében könyvtári foglalkozásokon vettek részt a tanulók. Az „Eleink tudásával jövő reménységével” a művészeti iskolásak múlt kutató tábora Tiszasülyön, bentlakásos formában valósult meg. A művészeti nevelés a környezet megismerésében a „tudományos nevelés” testvére. Tárgya a kultúra, amelybe a művészeteken kívül beletartozik mindennapi életünk, szűkebb és szélesebb értelemben vett környezetünk, az ember a kapcsolataival, a természet, a társadalom, s mindaz, ami ennek nyomán keletkezett, keletkezik, vagy elképzelhető. Mindezekben fellelhető az esztétikum, melyre a művészeti nevelés irányul. A tábor hat napos volt 20 tanuló részvételével. A tábor részeként a Nemzeti Múzeumba tettek látogatást a gyerekek. Harmadik tábor a „Könyvmolytábor” az olvasni szeretők hat napos tábora volt. Ezt a tábort a Balaton partján szervezetük meg. A cél az volt, hogy játékos, kreatív feladatokkal, önálló és csoportmunkák során a tanulók személyiségét és együttműködési készségét, valamint kognitív, személyes kompetenciáját fejlesszük. Legfőbb törekvésünk, hogy a táborlakók észrevétlenül tanuljanak, a könyvekből szerezhető tudást a tapasztalataik útján ismerjék meg. A foglalkozások kiemelten fejlesztik a kommunikációs és együttműködési készséget, támogatják az alkotásra való beállítódást, fejlesztik a problémamegoldó képességet, a megfigyelés, a tájékozódás, a rendszerezés képességét. Elemzéssel és az alkotói szerepek gyakoroltatásával fejleszti a reális énkép kialakítását. A tábor legfőbb eleme a könyv, az olvasás volt. A kikapcsolódást az olvasás jelentette a tanulók számára.

  

E-generáció témahét

          Eleink tudásával a jövő reménységével múlt kutató tábor

          Esélynövelő és fejlesztő tábor

          Könyvmolytábor

          Nyitott mesekönyvek I.-II.  Zenés témahetek az óvodában

 

Versenyek:

A három versenyből egy az ősz folyamán lezajlott, a "Komplex természet-és társadalomtudományi verseny", témája Besenyszög település földrajzi, történelmi, biológiai, művészeti vonatkozásainak megismerése, a szerzett ismeretek felhasználása a témából szervezett komplex akadályversenyen. A jelenlegi időszakban két verseny, a „Zöld-re-generáció” és a „Könyvmolyvetélkedő” került megrendezésre. Az előző a környezetvédelemmel kapcsolatos tudásaikat mérte a tanulóknak. A verseny részeként figyelemfelkeltő plakátokat készítettek a gyerekek, melynek valóban nagy sikere lett a többi tanuló és a felnőttek körében is. A „Könyvmolyvetélkedő” a könyvtárban zajlott. Könyv, könyvtárismereti témában került megrendezésre a verseny, melynek során értékes könyvjutalmakban részesültek a részt vevő diákok.

 

                            

Komplex természet- és társadalomtudományi verseny

          Zöld-re-generáció! vetélkedő

          Könyvmolyvetélkedő 

 

                                       

Képtalálatok a következőre: elérhetőségek 

Pedagógusok elérhetősége

 

 

Kapcsolódó képKapcsolódó kép

Képtalálat a következőre: „étlap” 

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 0 vendég van a webhelyen.